Space Conquest – Môn Tiếng anh – Lớp 11.

0

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng cô Hương Fiona (giáo viên môn Tiếng anh tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) đi tìm hiểu về bài Space Conquest.

TOPCLASS11  GIẢI PHÁP HỌC TẬP TOÀN DIỆN DÀNH CHO 2K8

✅ LỘ TRÌNH HỌC 4 BƯỚC bám sát chương trình GDPT MỚI, chinh phục MỌI BỘ SGK

✅ ĐỒNG HÀNH CÙNG TOP THẦY CÔ NỔI TIẾNG - GIÀU KINH NGHIỆM

✅CAM KẾT TIẾN BỘ 100% - đồng hành cùng con xuyên suốt quá trình học

✅ SIÊU PHÒNG LUYỆN 10.000+ bài tập phân loại đơn vị kiến thức, theo mức độ từ DỄ - KHÓ

I. Vocabulary.

 1. astronaut (n) [‘æstrənɔ:t]: phi hành gia
 2. cosmonaut (n) [‘kɔzmənɔ:t]: nhà du hành vũ trụ(Nga)
 3. desire (n) [di’zaiə]: khát vọng
 4. gravity (n) [‘græviti]: trọng lực
 5. honour (v) [‘ɔnə]: tôn kính
 6. lift off (v)[‘lift’ɔ:f]: tàu vũ trụ) phóng vụt lên
 7. name after (v) [neim ‘ɑ:ftə]: đặt tên theo
 8. orbit (n) [‘ɔ:bit]: quỹ đạo
 9. plane crash (n) [plein kræ∫]: vụ rơi máy bay
 10. psychological tension(n)[,saikə’lɔdʒikl ‘ten∫n]: căng thẳng tâm lý
 11. set foot on (exp)[set fut]: đặt chân lên
 12. space (n)[‘speis]: vũ trụ
 13. spacecraft (n)[‘speis’krɑ:ft] : tàu vũ trụ
 14. carry out (v) [‘kæri’aut]: tiến hành
 15. launch (v) [lɔ:nt∫]: phóng (tàu vũ trụ)
 16. manned (a) [‘mænd]: có người điều khiển
 17. mark a milestone (exp) [‘mailstoun]: tạo bước ngoặc
 18. satellite (n) [‘sætəlait]: vệ tinh
 19. achievement (n) [ə’t∫i:vmənt]: thành tựu
 20. congress (n) [‘kɔηgres]: quốc hội (Mỹ)
 21. mission (n) [‘mi∫n]: sứ mệnh, nhiệm vụ
 22. NASA (n) (National Aeronautics and Space Administration) [‘næsə][,eərə’nɔ:tiks][əd,minis’trei∫n]: cơ quan hàng không và vũ trụ Hoa Kỳ
 23. appoint (v) [ə’pɔint]: bổ nhiệm
 24. biography (n) [bai’ɔgrəfi]: tiểu sử
 25. resign (v) [,ri:’zain]: từ chức
 26. technical failure (n) [‘teknikl ‘feiljə]: trục trặc kỹ thuật
 27. telegram (n) [‘teligræm]:điện tín
 28. temperature (n) [‘temprət∫ə]: nhiệt độ
 29. uncertainty (n) [ʌn’sə:tnti]: sự không chắc chắn
 30. venture (n) [‘vent∫ə]: việc mạo hiểm
 31. weightlessness(n) [‘weitlisnis]: tình trạng không trọng lượng
 32. artificial (a) [,ɑ:’tifi∫əl]: nhân tạo

II. Grammar.

1, Phân biệt “can/could” và “be able to”

 • Sử dụng “can” để chỉ một việc ai đó có khả năng làm một việc gì đó. Could là quá khứ của can.
 • Sử dụng “be able to” dùng để đề cập tới một sự việc xảy ra trong một tình huống đặc biệt.

2, Câu hỏi đuôi.

 • Câu hỏi đuôi dùng để tìm kiếm sự xác nhận thông tin được đề cập đến ở phần trước.
 • Phần mệnh đề trước dấu phẩy gọi là mệnh đề chính, phần sau dấu phẩy ở dạng nghi vấn.
 • Thể của phần đuôi luôn ngược lại với phần mệnh đề chính.

Hy vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học môn tiếng Anh 11.