Đề thi GDCD THPT Quốc gia 2021 (có đáp án chi tiết)

0

BUTBI xin gửi tới các bạn thí sinh bộ Đề thi GDCD THPT Quốc gia 2021 cùng với đáp án chi tiết để dễ dàng chữa đề trong quá trình luyện. Luyện đề thi của những năm cũ là cách ôn thi tốt nhất và hiệu quả nhất đó. Các bạn hãy sử dụng bộ đề này một cách hiệu quả nhé!

Bài viết tham khảo thêm:

 

  • Đề cương ôn thi THPT môn GDCD

 

A. ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2021 MÔN GDCD CÓ ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC

I. ĐỀ THI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021 (MÃ ĐỀ 301)

de-thi-gdcd-thpt-quoc-gia-2021-hinh-1

PEN 2024  GIẢI PHÁP LUYỆN THI LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT TOÀN DIỆN

✅ Chắc vé Đại học TOP với lộ trình luyện thi toàn diện

✅ Giảm 2/3 gánh nặng thi cử nhờ hệ thống đầy đủ kiến thức theo sơ đồ tư duy

✅ Đội ngũ giáo viên luyện thi hàng đầu 16+ năm kinh nghiệm

✅ Dịch vụ hỗ trợ học tập đồng hành xuyên suốt quá trình ôn luyện

de-thi-gdcd-thpt-quoc-gia-2021-hinh-2

de-thi-gdcd-thpt-quoc-gia-2021-hinh-3

de-thi-gdcd-thpt-quoc-gia-2021-hinh-4

II. ĐỀ THI GDCD THPT QUỐC GIA MÃ 312 NĂM 2021 (ĐỀ CHÍNH THỨC)

de-thi-gdcd-thpt-quoc-gia-2021-hinh-5

de-thi-gdcd-thpt-quoc-gia-2021-hinh-6

de-thi-gdcd-thpt-quoc-gia-2021-hinh-7

de-thi-gdcd-thpt-quoc-gia-2021-hinh-8

III. ĐỀ THI GDCD THPT QUỐC GIA MÃ 307 NĂM 2021 (ĐỀ CHÍNH THỨC)

de-thi-gdcd-thpt-quoc-gia-2021-hinh-9

de-thi-gdcd-thpt-quoc-gia-2021-hinh-10

de-thi-gdcd-thpt-quoc-gia-2021-hinh-11

de-thi-gdcd-thpt-quoc-gia-2021-hinh-12

IV. ĐỀ THI GDCD THPT QUỐC GIA MÃ 308 NĂM 2021 (ĐỀ CHÍNH THỨC)

de-thi-gdcd-thpt-quoc-gia-2021-hinh-13

de-thi-gdcd-thpt-quoc-gia-2021-hinh-14

de-thi-gdcd-thpt-quoc-gia-2021-hinh-15

de-thi-gdcd-thpt-quoc-gia-2021-hinh-16

B. ĐÁP ÁN CỦA ĐỀ THI GDCD THPT QUỐC GIA NĂM 2021

ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC CỦA BỘ GD&ĐT MÃ ĐỀ 301 MÔN GDCD NĂM 2021

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
81 A 91 B 101 C 111 D
82 A 92 D 102 D 112 C
83 C 93 C 103 A 113 A
84 C 94 A 104 D 114 A
85 B 95 D 105 B 115 B
86 B 96 A 106 C 116 A
87 C 97 A 107 C 117 C
88 B 98 B 108 B 118 D
89 D 99 D 109 A 119 B
90 C 100 A 110 B 120 D

ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC CỦA BỘ GD&ĐT MÃ ĐỀ 302 MÔN GDCD NĂM 2021

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
81 D 91 C 101 D 111 C
82 C 92 A 102 B 112 A
83 D 93 A 103 C 113 D
84 B 94 C 104 D 114 A
85 B 95 B 105 B 115 D
86 C 96 C 106 A 116 A
87 C 97 B 107 B 117 D
88 A 98 C 108 B 118 A
89 D 99 D 109 D 119 A
90 B 100 A 110 C 120 C

ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC CỦA BỘ GD&ĐT MÃ ĐỀ 303 MÔN GDCD NĂM 2021

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
81 D 91 D 101 D 111 D
82 C 92 B 102 A 112 D
83 B 93 B 103 B 113 B
84 D 94 A 104 C 114 C
85 B 95 C 105 B 115 B
86 C 96 D 106 A 116 D
87 A 97 A 107 A 117 D
88 A 98 C 108 B 118 D
89 A 99 A 109 C 119 C
90 C 100 D 110 B 120 A

ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC CỦA BỘ GD&ĐT MÃ ĐỀ 304 MÔN GDCD NĂM 2021

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
81 D 91 D 101 C 111 D
82 C 92 D 102 B 112 B
83 D 93 B 103 D 113 C
84 C 94 D 104 B 114 C
85 D 95 C 105 B 115 D
86 C 96 C 106 B 116 B
87 D 97 B 107 C 117 D
88 C 98 A 108 D 118 C
89 A 99 A 109 C 119 B
90 A 100 B 110 B 120 C

ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC CỦA BỘ GD&ĐT MÃ ĐỀ 305 MÔN GDCD NĂM 2021

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
81 D 82 B 83 C 84 A 85 A
86 C 87 D 88 C 89 B 90 C
91 A 92 A 93 B 94 B 95 C
96 C 97 D 98 A 99 D 100 D
101 A 102 C 103 A 104 A 105 D
106 D 107 D 108 C 109 A 110 A
111 D 112 A 113 C 114 A 115 C
116 C 117 D 118 D 119 A 120 A

ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC CỦA BỘ GD&ĐT MÃ ĐỀ 306 MÔN GDCD NĂM 2021

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
81 D 82 A 83 C 84 A 85 D
86 C 87 D 88 D 89 C 90 B
91 A 92 A 93 B 94 B 95 B
96 D 97 C 98 C 99 D 100 C
101 D 102 D 103 A 104 A 105 B
106 C 107 A 108 B 109 B 110 D
111 A 112 D 113 B 114 A 115 A
116 C 117 B 118 C 119 B 120 A

ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC CỦA BỘ GD&ĐT MÃ ĐỀ 307 MÔN GDCD NĂM 2021

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
81 D 82 B 83 D 84 A 85 A
86 A 87 B 88 B 89 C 90 B
91 D 92 A 93 D 94 C 95 D
96 B 97 C 98 D 99 D 100 C
101 D 102 B 103 C 104 D 105 C
106 D 107 D 108 D 109 C 110 C
111 B 112 B 113 D 114 B 115 B
116 B 117 C 118 C 119 D 120 C

ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC CỦA BỘ GD&ĐT MÃ ĐỀ 308 MÔN GDCD NĂM 2021

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
81 B 82 D 83 D 84 B 85 A
86 D 87 A 88 C 89 B 90 C
91 C 92 C 93 B 94 A 95 D
96 B 97 C 98 D 99 A 100 A
101 C 102 D 103 D 104 A 105 B
106 B 107 B 108 D 109 B 110 D
111 A 112 A 113 C 114 B 115 C
116 D 117 A 118 B 119 A 120 D

ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC CỦA BỘ GD&ĐT MÃ ĐỀ 309 MÔN GDCD NĂM 2021

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
81 B 82 C 83 D 84 C 85 B
86 A 87 B 88 A 89 C 90 B
91 B 92 A 93 A 94 D 95 B
96 A 97 A 98 B 99 D 100 C
101 B 102 B 103 D 104 D 105 A
106 A 107 D 108 D 109 C 110 C
111 D 112 D 113 C 114 A 115 C
116 A 117 D 118 D 119 C 120 C

ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC CỦA BỘ GD&ĐT MÃ ĐỀ 310 MÔN GDCD NĂM 2021

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
81 B 91 D 101 C 111 C
82 B 92 D 102 C 112 C
83 A 93 A 103 A 113 C
84 B 94 D 104 A 114 D
85 C 95 C 105 A 115 A
86 D 96 C 106 C 116 D
87 B 97 A 107 A 117 C
88 A 98 D 108 C 118 A
89 D 99 A 109 C 119 D
90 C 100 C 110 D 120 D

ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC CỦA BỘ GD&ĐT MÃ ĐỀ 311 MÔN GDCD NĂM 2021

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
81 C 82 C 83 B 84 C 85 B
86 C 87 C 88 A 89 A 90 D
91 B 92 D 93 B 94 B 95 A
96 B 97 C 98 C 99 D 100 C
101 A 102 D 103 D 104 A 105 C
106 B 107 C 108 A 109 B 110 A
111 B 112 D 113 D 114 D 115 A
116 B 117 B 118 D 119 A 120 D

ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC CỦA BỘ GD&ĐT MÃ ĐỀ 312 MÔN GDCD NĂM 2021

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
81 D 82 A 83 D 84 D 85 B
86 B 87 C 88 B 89 B 90 A
91 C 92 A 93 A 94 D 95 D
96 C 97 B 98 D 99 C 100 D
101 D 102 C 103 A 104 D 105 D
106 A 107 C 108 B 109 B 110 C
111 B 112 A 113 C 114 B 115 C
116 B 117 A 118 C 119 B 120 A

ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC CỦA BỘ GD&ĐT MÃ ĐỀ 313 MÔN GDCD NĂM 2021

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
81 B 82 B 83 D 84 D 85 B
86 C 87 D 88 D 89 A 90 C
91 C 92 A 93 C 94 C 95 A
96 C 97 B 98 D 99 C 100 A
101 A 102 C 103 D 104 B 105 D
106 A 107 B 108 C 109 A 110 D
111 A 112 D 113 B 114 A 115 B
116 B 117 A 118 C 119 C 120 D

ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC CỦA BỘ GD&ĐT MÃ ĐỀ 314 MÔN GDCD NĂM 2021

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
81 B 82 D 83 B 84 C 85 A
86 C 87 C 88 A 89 D 90 B
91 A 92 B 93 C 94 A 95 D
96 B 97 B 98 D 99 D 100 A
101 B 102 B 103 A 104 A 105 D
106 D 107 D 108 B 109 B 110 A
111 B 112 B 113 D 114 A 115 D
116 A 117 A 118 B 119 B 120 D

ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC CỦA BỘ GD&ĐT MÃ ĐỀ 315 MÔN GDCD NĂM 2021

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
81 B 82 D 83 C 84 A 85 A
86 B 87 A 88 A 89 C 90 B
91 D 92 B 93 B 94 C 95 D
96 B 97 C 98 C 99 D 100 D
101 C 102 B 103 A 104 D 105 C
106 D 107 B 108 B 109 C 110 D
111 C 112 D 113 B 114 A 115 A
116 C 117 B 118 C 119 A 120 A

ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC CỦA BỘ GD&ĐT MÃ ĐỀ 316 MÔN GDCD NĂM 2021

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
81 A 82 D 83 C 84 C 85 D
86 D 87 A 88 A 89 D 90 B
91 A 92 B 93 A 94 B 95 D
96 A 97 D 98 B 99 D 100 A
101 D 102 B 103 C 104 B 105 C
106 C 107 D 108 B 109 A 110 B
111 C 112 A 113 B 114 A 115 A
116 C 117 A 118 B 119 C 120 C

ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC CỦA BỘ GD&ĐT MÃ ĐỀ 317 MÔN GDCD NĂM 2021

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
81 C 91 C 101 C 111 B
82 D 92 C 102 A 112 C
83 B 93 A 103 A 113 A
84 B 94 D 104 C 114 B
85 C 95 D 105 A 115 A
86 A 96 A 106 C 116 C
87 B 97 B 107 C 117 A
88 A 98 A 108 B 118 B
89 B 99 B 109 A 119 B
90 B 100 D 110 B 120 C

ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC CỦA BỘ GD&ĐT MÃ ĐỀ 318 MÔN GDCD NĂM 2021

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
81 A 91 B 101 D 111 C
82 D 92 B 102 D 112 D
83 B 93 A 103 A 113 D
84 C 94 B 104 B 114 B
85 B 95 A 105 D 115 A
86 A 96 A 106 C 116 D
87 D 97 C 107 B 117 A
88 C 98 C 108 C 118 D
89 D 99 C 109 B 119 D
90 C 100 A 110 C 120 B

ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC CỦA BỘ GD&ĐT MÃ ĐỀ 319 MÔN GDCD NĂM 2021

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
81 D 82 D 83 C 84 B 85 A
86 D 87 C 88 A 89 B 90 B
91 B 92 D 93 C 94 A 95 D
96 B 97 C 98 A 99 A 100 A
101 D 102 B 103 C 104 B 105 D
106 C 107 A 108 B 109 A 110 C
111 C 112 A 113 D 114 C 115 C
116 D 117 A 118 C 119 C 120 D

ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC CỦA BỘ GD&ĐT MÃ ĐỀ 320 MÔN GDCD NĂM 2021

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
81 D 82 D 83 A 84 C 85 B
86 A 87 A 88 C 89 D 90 A
91 C 92 D 93 A 94 B 95 A
96 C 97 B 98 C 99 D 100 D
101 B 102 D 103 B 104 A 105 A
106 D 107 D 108 D 109 C 110 A
111 B 112 B 113 C 114 A 115 B
116 A 117 C 118 B 119 C 120 C

ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC CỦA BỘ GD&ĐT MÃ ĐỀ 321 MÔN GDCD NĂM 2021

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
81 C 82 B 83 D 84 B 85 B
86 A 87 A 88 B 89 B 90 C
91 C 92 D 93 A 94 C 95 A
96 D 97 A 98 D 99 D 100 A
101 D 102 D 103 B 104 A 105 B
106 A 107 B 108 A 109 D 110 B
111 A 112 D 113 D 114 B 115 D
116 B 117 D 118 D 119 A 120 B

ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC CỦA BỘ GD&ĐT MÃ ĐỀ 322 MÔN GDCD NĂM 2021

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
81 D 82 C 83 D 84 C 85 A
86 B 87 B 88 C 89 D 90 B
91 A 92 B 93 C 94 B 95 D
96 C 97 D 98 A 99 C 100 A
101 B 102 D 103 C 104 D 105 B
106 B 107 A 108 C 109 D 110 A
111 D 112 D 113 B 114 C 115 A
116 D 117 A 118 C 119 B 120 B

ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC CỦA BỘ GD&ĐT MÃ ĐỀ 323 MÔN GDCD NĂM 2021

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
81 C 82 B 83 C 84 A 85 A
86 B 87 D 88 B 89 C 90 C
91 B 92 B 93 A 94 B 95 C
96 B 97 C 98 A 99 B 100 C
101 A 102 C 103 D 104 B 105 A
106 A 107 D 108 D 109 B 110 C
111 D 112 A 113 C 114 C 115 D
116 D 117 C 118 A 119 A 120 D

ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC CỦA BỘ GD&ĐT MÃ ĐỀ 324 MÔN GDCD NĂM 2021

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
81 A 91 B 101 A 111 C
82 A 92 D 102 B 112 C
83 B 93 B 103 B 113 C
84 B 94 C 104 A 114 B
85 A 95 C 105 C 115 A
86 D 96 D 106 B 116 C
87 B 97 D 107 B 117 C
88 B 98 A 108 C 118 B
89 A 99 C 109 C 119 A
90 A 100 A 110 A 120 A

Trên đây là bài viết Đề thi GDCD THPT Quốc gia 2021 kèm cả đáp án chi tiết. Các bạn thí sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi THPT trọng đại hãy giải bộ đề này để ôn luyện môn Giáo dục công dân. Luyện tập đề thi của những năm trước là cách ôn tập nhanh nhất và hiệu quả nhất đấy! BUTBI chúc các bạn có một mùa thi thật may mắn nhé!