Hàm số lượng giác – Môn Toán – Lớp 11

0

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng Thầy Lê Đức Thiệu (giáo viên môn Toán tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) đi tìm hiểu về “Hàm số lượng giác”.

Tham khảo thêm:

1. Tập xác định

_ Xét các biểu thức và tập xác định của chúng:

+ Hàm sin A có tập xác định là tập xác định của A.

Ví dụ: + Hàm cos A có tập xác định là tập xác định của A.

Ví dụ: 

+ Hàm tag A có tập xác định là tập xác định của A và cos A khác 0.

Ví dụ:

+ Hàm cot A có tập xác định là tập xác định của A và sin A khác 0.

Ví dụ:

Bài tập: 

2. Tập giá trị

 

Ta có y=f(x); x thuộc D => y1=<y=<y2

  • -1=<sin x=<1
  • -1=<cos x=<1
  • tan x; cot x -> x = R

Ví dụ: 

3. Tính tuần hoàn

Cho y=f(x): Tồn tại một số dương T sao cho f(x)=f(x) + K.T thì T được gọi là chu kì tuần hoàn, trong đó T là số dương và T là nhỏ nhất.

Ví dụ: 

4. Tính chẵn, lẻ

Cho hàm số y=f(x) có tập xác định D. Nếu x thuộc D, thì -x cũng thuộc D

+ f(x)= f(-x) =>Hàm số chẵn.

+ f(x)= -f(-x) =>Hàm số lẻ.

Ví dụ: 

Hy vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học môn Toán lớp 11.