Phép đối xứng tâm – Môn Toán lớp 11

0

Tham khảo thêm:

1. Định nghĩa phép đối xứng tâm là gì

Cho điểm O, phép biến hình biến điểm O thành chính nó, biến điểm M#O thành M’ sao cho O là trung điểm của đoạn thẳng MM’ được gọi là phép đối xứng tâm O.

Kí hiệu: Đo

H’ đối xứng với H qua tâm O, hay H và H’ đối xứng nhau qua O nếu hình H’ là ảnh của hình H qua Đo.

2. Biểu thức tọa độ của phép đối xứng tâm qua gốc tọa độ

3. Tính chất của phép đối xứng tâm

M’N’=MN nếu Đo(M)=M’=Đo(N) và 

Phép đối xứng tâm biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó, tam giác thành tam giác bằng nó, đường tròn thành đường tròn bằng nó, biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó.

4. Tâm đối xứng của một hình

Hình có tâm đối xứng nếu phép đối xứng tâm O biến H thành chính nó, điểm O được gọi là tâm đối xứng của hình H.

Hi vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học lớp 11.