Phép đồng dạng – Môn Toán lớp 11

0

Tham khảo thêm:

1. Định nghĩa phép đồng dạng là gì

Phép biến hình f được gọi là phép đồng dạng tỉ số k với k>0. Nếu hai điểm M,N bất kì tương ứng ảnh M’,N’ ta luôn có M’N’= kMN.

Nhận xét:

  • Phép dời hình là phép đồng dạng tỉ số 1.
  • Phép vị tự tỉ số k là phép đồng dạng tỉ số 

Nếu thực hiện liên tiếp phép đồng dạng tỉ số p và phép đồng dạng tỉ số k ta được phép đồng dạng tỉ số pk.

Hợp thành của một phép dời hình và một phép vị tự tỉ số k hoặc -k là phép đồng dạng tỉ số k. Đây cũng là hợp thành của một phép vị tự tỉ số k hoặc -k và một phép dời hình.

2. Tính chất của phép đồng dạng

Phép đồng vị tỉ số k:

  • Biến Đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó, biến tia thành tia, đoạn thẳng có độ dài a thành đoạn thẳng có độ dài bằng |k|a.
  • Biến Điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng vào bảo toàn thứ tự giữa các điểm ấy.
  • Biến Tam giác thành tam giác đồng dạng với tỉ số đồng dạng là |k|, góc thành góc bằng nó.
  • Biến Đường tròn bán kính R thành đường tròn bán kính kR.

3. Hai hình đồng dạng

Nếu có một phép đồng dạng biến hình này thành hình kia thì hai hình đó được gọi là đồng dạng với nhau.

Hi vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học lớp 11.