Tìm m để hàm số đạt giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất

0

Tìm m để hàm số đạt giá trị lớn nhất và tìm m để giá trị nhỏ nhất của hàm số là 2 dạng bài tập phổ biến thường hay xuất hiện trong đề kiểm tra, đề thi học kì môn toán 12. Cùng butbi ôn luyện kiến thức nhé!

Tham khảo thêm:

Tìm m để hàm số đạt giá trị lớn nhất (ví dụ minh họa)

Bài tập 1:

Đề bài: Tìm giá trị thực của tham số m để cho hàm số giá trị lớn nhất ở trên đoạn [-1;3] bằng 10.

Lựa chọn đáp án:

Lời giải:

Tìm m để hàm số đạt giá trị lớn nhất (lời giải bài 1)
Tìm m để hàm số đạt giá trị lớn nhất (lời giải bài 1)

Bài tập 2:

Đề bài: Cho hàm số với m là tham số thực. Tìm giá trị lớn nhất của m để hàm số đã cho có giá trị nhỏ nhất trên đoạn [0;3] bằng – 2.

Lựa chọn đáp án:

Lời giải:

Bài tập 3:

Đề bài: Có tổng bao nhiêu giá trị của m để giá trị lớn nhất của hàm số  nằm trên đoạn [0;4] bằng -1.

Lựa chọn đáp án:

 • A. 5
 • B. 4
 • C. 1
 • D. 6

Lời giải:

Tìm m để hàm số đạt giá trị lớn nhất (lời giải bài 3)
Tìm m để hàm số đạt giá trị lớn nhất (lời giải bài 3)

Bài tập 4:

Đề bài: Có bao nhiêu số thực m để cho hàm số  có giá trị lớn nhất trên khoảng [-3;2] bằng 150?

Lựa chọn đáp án:

 • A. 2
 • B. 1
 • C. 3
 • D. 5

Lời giải:

Tìm m để hàm số đạt giá trị lớn nhất trong khoảng (lời giải bài 4)
Tìm m để hàm số đạt giá trị lớn nhất trong khoảng (lời giải bài 4)

Bài tập 5:

Đề bài: Tìm các giá trị của m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số y = x2 – 2x + m trong đoạn [-1; 2] bằng 5.

Lời giải:

Tìm m để hàm số đạt giá trị lớn nhất trên đoạn (lời giải bài 5)
Tìm m để hàm số đạt giá trị lớn nhất trên đoạn (lời giải bài 5)

Tìm m để hàm số đạt giá trị nhỏ nhất (ví dụ minh họa)

Bài tập 1:

Đề bài: Cho hàm số sau f(x) = x3 + (m2 + 1)x + m2 – 2 với m là số thực. Hãy tìm tất cả các giá trị của m sao cho hàm số có giá trị nhỏ nhất ở trên đoạn [0; 2] bằng 7.

Lời giải:

Tìm m để hàm số đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn (lời giải bài 1)
Tìm m để hàm số đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn (lời giải bài 1)

Bài tập 2:

Đề bài: Cho hàm số với tham số thực là m. Hãy tìm tất cả các giá trị của m sao cho hàm số có giá trị nhỏ nhất trên đoạn [0; 1] có kết quả bằng -2.

Lời giải:

Tìm m để hàm số đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn (lời giải bài 2)
Tìm m để hàm số đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn (lời giải bài 2)

Bài tập 3:

Đề bài: Cho hàm số sau . Gọi S là tập hợp cho các giá trị thực của m sao cho giá trị nhỏ nhất của hàm số nằm trên đoạn [-1;1] bằng – 6. Hãy tính tổng các phần tử của S.

Lựa chọn đáp án:

 • A. 0
 • B. 4
 • C. -5
 • D. 

Lời giải:

Tìm m để hàm số đạt giá trị nhỏ nhất (lời giải bài 3)
Tìm m để hàm số đạt giá trị nhỏ nhất (lời giải bài 3)